Personas datu apstrāde

Informācija par uzņēmumu

SIA Putukrējums, ar Reģ.nr. 40203241344, juridiskā adrese - Trenču iela 7-1, Mārupe, LV 2167, tālrunis 20205440, e-pasts [email protected]        

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Jūs skaidri piekrītat tam, ka mēs varam:

·       apstrādāt jūsu datus (saskaņā ar šo privātuma politiku un ievērojot jūsu tiesības);

·       izmantot sīkdatnes;

·       izmantot tīmekļa analītikas rīkus;

·       izmantot mērķētas reklāmas rīkus;

·       sazināties ar jums ar e-pasta starpniecību (mēs nenosūtīsim jums nebūtiskus e-pasta ziņojumus, ja vien jūs nepierakstīsieties to saņemšanai).

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kādiem nolūkiem un kādus personas datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pasūtījumu izsūtīšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati:, klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c. dati.

b) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nosūtīt ielūgumus uz pasākumiem, apsveikt jubilejās, veidot specializētas reklāmas interneta vietnēs un sociālajos kanālos, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, interneta vidē veikto darbību atspoguļojums, atsevišķos gadījumos personas attēls fotogrāfijās un video ierakstos.

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

·         mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

·         valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā līgumsaistību izpildes aspektus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

·         personas datus, kas nepieciešami pasūtījumi piegādei - mēs glabāsim līdz piegādes beigām;

·         personas datus, kas nepieciešami mārketinga nolūkiem – mēs glabāsim vienu gadu pēc pēdējā kontakta brīža.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana.

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, adreses, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko mēs Jūs informēsim), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

·         atnākot uz Putukrējuma telpām;

·         iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu – [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana.

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir pasūtījuma saistību izpildei, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

·         no Jums, ja Jūs veiksiet pasūtījumu sociālajos tīklos, telefoniski vai ar e-pastu starpniecību;

·         no Jums, ja aizpildīsiet kādu no Putukrējuma formām (pieteikums atlaižu kuponiem, uc.)

Sīkdatnes (cookies)

Kas ir sīkdatnes jeb cookies?

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

Kādi ir sīkdatņu veidi?

Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

·         Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;

·         Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;

·         Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

Plašāka informācija par uz Mozello platformas veidotu mājaslapu sīkdatnēm: https://www.mozello.lv/privatums/

Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Ir Stilā ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos Ir Stilā pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.